top of page

EIS

3d-illustration-human-red-blood-cells.jpg

 

 

EIS ( Electri Interstitial Scan)
เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพระดับเซลล์ด้วยการตรวจคัดกรองการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้นอย่างละเอียด ช่วยค้นความผิดปกติและความเสื่อมที่ซ่อนเร้นในร่างกาย ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยได้อย่างแม่นยำ อาทิเช่น ระบบสมองและสารสื่อประสาทที่ควบคุมความคิดและจิตใจ ความเครียดแอบแฝง ระดับสารอนุมูลอิสระ ภาวะพร่องฮอร์โมน การสะสมสารพิษ ภูมิที่ไวเกินซ่อนเร้นจากการแพ้อาหาร เป็นต้น

ทำให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดภาพรวมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ช่วยให้สามารถวางแผนการตรวจรักษาในการปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มมีความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกๆ ทำให้สามารถป้องกันโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ และหาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง ก่อนทำการส่งตรวจด้วยวิธีที่จำเพาะต่อการวินิจฉันต่อไป

สิ่งที่ EIS บ่งบอก ทั้งหมด 9 ระบบการทำงานของร่างกายและ 37 อวัยวะ

 1. ​ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions

 2. ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions

 3. ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions

 4. ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions

 5. ระบบการหายใจ / Respiratory functions

 6. ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions

 7. ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions

 8. ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions

 9. ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)
   

การเตรียมตัวก่อนตรวจ EIS
ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ

bottom of page