top of page

โรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าเป็นสภาวะทางอารมณ์ด้านลบอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคือความเศร้าโศก

และสิ้นหวัง  นับเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ แต่สามารถมีผลกระทบต่อกายภาพของร่างกายได้ เช่น อาจจะมีอาการเหนื่อยล้าผิดปกติ หรือเจ็บปวดบางส่วน หรือหลายๆส่วนของร่างกายอย่างผิดปกติ  อาการของผู้มีภาวะซึมเศร้ามีความหลากหลายและมีหลายระดับความรุนแรง ตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงขั้นรุนแรงจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ที่พบได้บ่อย และมักถูกละเลย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าแย่ลงทุกวัน

rear-view-sad-woman-window.jpg

โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่เกิดจากความอ่อนแอทางใจ  สาเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้านั้น ในปัจจุบันเราพบว่ามีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม, สภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน, ความผิดปกติทางกายที่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมน สารสื่อประสาท, โรคเรื้อรังต่างๆ และสารเสพติด  ดังนั้นการดูแลรักษานอกจากการให้ยาแล้ว ควรให้การดูแลตามปัจจัยเสี่ยงที่สามารถดูแลได้ร่วมไปด้วย

การวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านั้นสามารถทำได้โดยการซักประวัติโดยแพทย์ ซึ่งจะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยจากสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา โดยอาการมีตั้งแต่ มีอารมณ์เศร้าโศก, รู้สึกท้อแท้ ไร้ค่า, หมดความสนใจจากกิจกรรมที่เคยสนใจ, มีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรืออยากตาย, พฤติกรรมการกินผิดปกติไป, พฤติกรรมการนอนผิดปกติไป, ไม่สามารถตั้งสมาธิได้, รู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรง

 การดูแลรักษาใน Holistic Medical Centre นั้นจะทำการรักษาโดยเริ่มตั้งแต่การประเมินคนไข้จากประวัติ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้  การประเมินทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นระดับสารอาหารบางชนิด ระดับฮอร์โมนต่างๆ ระดับการอักเสบในร่างกาย ระดับความเครียดที่เกิดจาก Oxidation และค้นหาโรคต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยง  หลังจากนั้นแพทย์จะทำการเลือกการรักษาสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละบุคคล ไม่ว่าเป็นการให้สารอาหารที่จำเป็น การให้ฮอร์โมนทดแทน หรือการใช้นวัตกรรมการรักษาต่างๆภายในคลินิก รวมทั้งการรักษาโดยใช้ Bach’s flower, Homeopathy และ Emowave ร่วมด้วยได้

การดูแลรักษาเหล่านี้สามารถทำร่วมกันกับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลได้ในคราวเดียวกัน โดยจะช่วยส่งเสริมให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  และยังเป็นการฟื้นฟูสุขภาพจากสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ หรือการกำเริบของโรคในอนาคตข้างหน้า​

bottom of page