top of page

ISCELL

itching-fungal-insect-bites.jpg

เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์จากออสเตรเลียซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข TGA ที่ออสเตรเลีย (เหมือน FDA) โดยให้ บริการแก่ผู้เข้ารับบริการที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2013 และมี Lloyde of London Insurance ที่ UK รับรอง
เทคโนโลยีนี้เรียกว่า IScells Therapy (Immune signaling cell Therapy)

หลักการและกลไกคือ ใช้เลือดจากตัวผู้ป่วยเอง 150 m. ที่เรียกว่า Autologous ผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการใช้เวลาทั้งหมด ห้าวัน ได้เป็นเซรั่มและนำมาดริปทางหลอดเลือด (IV infusion) กลไก คือ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานดีขึ้นและลดภาวะการอักเสบในร่างกาย ทรีตเมนต์นี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวานความดันที่ร่างกายมีการอักเสบตลอดเวลาสามารถทำทรีตเมนต์และเห็นผลได้ดีรวมทั้งคนที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันเช่น auto immune ต่างๆ สะเก็ดเงินภูมิแพ้ IScells จะช่วยรักษาอาการและปรับระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาอยู่ในระดับที่สมดุล

bottom of page