top of page

Max Pulse

3d-illustration-human-red-blood-cells.jpg

 

 

Max Pulse (Cardiovascular & Autonomic Nervous System (ANS) Screening)
Max Pulse คือ เครื่องตรวจวัดสภาพภายในหลอดเลือดผ่านปลายนิ้ว ช่วยให้สามารถตรวจวิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจรสภาวะของเส้นเลือดระดับความเครียดอัตราเฉลี่ยการเต้นของหัวใจความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและความสมดุลของระบบประสาท
โดยเครื่อง maxpulse จะใช้ อิเล็กตรอนไฟฟ้า (Photoelectric), การวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร (Plethysmography), และกลไกอื่นๆในการเข้าตรวจสอบระบบหัวใจและหลอดเลือด เพื่อดูการทำงานว่ายังสมบูรณ์หรือมีอะไรผิดปกติหรือไม่ 


สิ่งที่ Max Pulse บ่งบอก

  1. Heart Rate Variability (HRV) – แสดงผลรวมการทำงานโดยรวมของระบบประสาทที่ส่งผลต่อภาวะหัวใจขาดเลือด

  2. Cardiovascular autonomic function วัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจว่ามีความเสียงต่อโรคหัวใจขาดเลือดหรือไม่

  3. Differential Pulse Wave Index (DPI) – ภาพรวมความสมบูรณ์ของหัวใจ

  4. Eccentric Constriction (EC) – วัดแรงบีบรัดตัวของเส้นเลือดหัวใจจากห้องล่างซ้าย

  5. Arterial Elasticity (AE) – วัดความยืเหยุ่นของหลอดเลือดแดง

  6. Remaining Blood Volume (RBV) – วัดปริมาตรของเลือดตกค้างในห้องหัวใจหลังการบีบตัว

  7. Wave Type – วัดค่าอายุของเส้นเลือด

  8. Mean Heart Rate – วัดค่าเฉลี่ยการเต้นของหัวใจ

  9. Arteriosclerosis Progress – pictorial wave 7ชนิด แสดงให้เห็นถึงสถานะของหลอดเลือด

bottom of page