DNA Genetic Cancer Risk Test​

เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ถอดรหัสพันธุกรรม ที่เรียกว่า Advance next-gen sequencing (NGS)  ตรวจสอบผลโดยแพทย์ที่ผ่านการรับรองโดย American Board ตรวจเพียงครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ สามารถประเมินความเสี่ยงมะเร็งจากพันธุกรรมทั้งเนื้องอกและมะเร็งได้ถึง 25 ชนิด เพียงการเจาะเลือดเท่านั้น

dna-closely.jpg