top of page

PanCa Monitor Test​

ใช้สำหรับตรวจดูความรุนแรงของโรค การตอบสนองของการรักษา และการกลับมาใหม่ของมะเร็งชนิดนั้น
หลังจากการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการทดสอบมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

มะเร็ง 17 ชนิด ได้แก่

 • มะเร็งลำไส้ใหญ่

 • มะเร็งเต้านม

 • มะเร็งต่อมลูกหมาก

 • มะเร็งรังไข่

 • มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

 • มะเร็งลำไส้เล็ก

 • มะเร็งต่อมไทรอยด์

 • มะเร็งตับอ่อน

 • มะเร็งท่อน้ำดี

 • มะเร็งผิวหนัง

 • มะเร็งของศีรษะและลำคอ

 • มะเร็งปอด

 • มะเร็งหลอดอาหาร

 • มะเร็งตับ

 • มะเร็งกระเพาะอาหาร 

 • มะเร็งไต

 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

Food Allergy
bottom of page